ประจำปี 2558-2560

คณะกรรมการบริหาร ปี 2558-2560

คุณสามภพ บุนนาค

นายกสมาคมฯ

คุณสุรพล มนูญผล

อุปนายก

คุณธนวัตน์ สินสุกิจ

อุปนายก

คุณบีบี ซาฟียา เบญจมสุรทิน

อุปนายก

คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

เลขาธิการและเหรัญญิก

คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณปราโมทย์ เรืองสอน

กรรมการฝ่ายทะเบียน

คุณบุญญา แกล้วทนงค์

กรรมการฝ่ายหาทุน และสวัสดิการ

คุณสุพินท์ มีชูชีพ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณนที มุธุศรี

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คุณพันธ์ยศ เจนหัตถ์คุณ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

คุณพรพงษ์ ปลูกวงศ์ชื่น

กรรมการฝ่ายปฎิคม