ประกาศเปิดรับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 3/2561

ขยายเวลา!! รับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 4 อาชีพ ได้แก่

  • อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5
  • อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4
  • อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงฯ ชั้น 3
  • อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงฯ ชั้น 2

***กรณีสอบแก้ตัว ดูเงื่อนไขด้านล่างสุด

วันเปิดรับสมัคร

บัดนี้ – 2 กรกฏาคม 2561

วัน เวลาสอบข้อเขียน

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561

เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เริ่มลงทะเบียนสอบเวลา 8.30 น.

****(เข้าห้องสอบสายเกิน 15 นาที ถือว่าขาดสอบ)

วัน เวลาสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 8  สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 น. – 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนสอบเวลา 8.30 น.

(จะแจ้งเวลาสอบของแต่ละท่านภายหลัง ขอให้ผู้เข้าสอบมาลงทะเบียนก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที)

สถานที่สอบ

ห้องสัมมนา  ชั้น  8  อาคารธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ช่องทางประกาศผลสอบ

แจ้งผลสอบผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ (www.pmathai.or.th) และหน้าเพจเฟซบุ๊ค pmathailand

การชำระค่าสมัครสอบ

ชำระเงินมายังบัญชีของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารธนภูมิ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 174-212009-9

ค่าสมัครสอบ

– ค่าธรรมเนียมการสอบ (สำหรับผู้เข้าสอบครั้งแรก)

ชั้น 5 อัตราค่าสมัคร 500 บาท

ชั้น 4 อัตราค่าสมัคร 400 บาท

ชั้น 3 อัตราค่าสมัคร 350 บาท

ชั้น 2 อัตราค่าสมัคร 300 บาท

– ค่าใบรับรองฯ  100 บาท (ชำระช้า ปรับเป็น 500 บาท)

– ค่าส่งใบรับรองฯ ทางไปรษณีย์ 100 บาท (กรณีไม่มารับมอบด้วยตัวเอง)

วิธีสมัคร

สำหรับผู้สอบครั้งแรก ให้ดาวน์โหลดเอกสาร 2 อย่าง ได้แก่

1. แบบฟอร์ม FM-01 แบบยื่นคำขอรับการทดสอบ

2.  Professional Profile Template 

กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารแนบ จากนั้นส่งมายังสมาคมฯ ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ EMS มาที่

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อ คุณสุภานันท์ ชูสุก (ผู้จัดการสมาคม) 

โทร 02 652 9837 หรือ มือถือ 09 5596 1276

** ท่านสามารถส่งข้อมูลทางอีเมลเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนได้ แต่จะยังไม่ถือเป็นการรับใบสมัครสอบจนกว่าจะได้รับเอกสารจริง

กรณีสอบแก้ตัว

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับการสอบแก้ตัว แจ้งความประสงค์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร FM-01 แบบยื่นคำขอรับการทดสอบ และกรอกข้อมูลโดยเลือกประเภทคำขออื่นๆ ระบุ “สอบแก้ตัว” จากนั้น ให้ส่งเอกสารดังกล่าวมายังสมาคมฯ เช่นเดียวกับการสมัครสอบครั้งแรกแต่ไม่ต้องแนบเอกสารแนบมา จากนั้นให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบเต็มจำนวน เนื่องจากจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก สคช. ในการสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

อัตราค่าสมัครสอบซ่อม ดังนี้

1. อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงฯ ชั้น 2 อัตรา 1,200 บาท

2. อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงฯ ชั้น 3 อัตรา 1,200 บาท

3. อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4 อัตรา 1,000 บาท

4. อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5 อัตรา 1,100 บาท

ดาวน์โหลด

1. FM-01แบบยื่นคำขอรับการทดสอบ

2. Professional Profile Template (Download)

3. [wpdm_package id=’1378′]
4. [wpdm_package id=’1380′]
5. [wpdm_package id=’1379′]