ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สินและสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561

คุณสามภพ บุนนาค ในฐานะประธานหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สินและสาขาวิชาธชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โดยมีบุคลากรจากสมาคมฯ เข้าร่วมด้วย 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุภานันท์ ชูสุก (ผู้จัดการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) คุณภัทรียา มอร์ตั้น (ผู้จัดการฝ่ายบริหารหน่วยรับรองฯ) และคุณสุนิตา ขำกัน (เจ้าหน้าที่ธุรการและสารสนเทศ)