ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2561

ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2 

1. นาย อำนาจ พลอยงาม

2. นาย ถิรวัฒน์ กาญจนธนไพศาล

3. นาย จอมธน โศภาคนี

 

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3

1. นาย รุ่งวิทยา สุขศิลา

 

อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

1. นาย ประสงค์ ตรัสรู้

2. นาง กุมาธร พันธ์โพธิ์กลาง

3. นางสาว ศรีประไพ แก้วเชียงหวาง

4. นาย กีรติ เหมวิภาต

5. นาง วิภาดา ปล้องทอง

6. นางสาว ศศิลัทธ์ บุญหนุน

7. นางสาว นันทพัชร์ พัฒนสินจิรโชติ

8. ว่าที่ ร.ต.หญิง ฤดีมาศ ปิ่นนาค

9. นางสาว ธันยลัลน์ นุชน้อย

 

อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5

1. นาย โอภาส วณิชย์กิจไพศาล

2. นางสาว แอนนี่ กัณหวงศ์

3. นาย ศุภกฤต ศรีพลกรัง

4. นาง นุชจรี พ้นเคราะห์

5. นางสาว วลัยพร สาคริก

6. นางสาว ดวงรัตน์ วงโสภา

7. นาย นัทที ศุภพิโรจน์

8. นาย นิรัญ หงส์ทอง

9. ว่าที่ ร.ต.นรากรณ์ สกุลพลไพศาล

10. นางสาว กุลิสรา ปสังคมาน

11. นางสาว ศิรินทิพย์ โพธิ์ชัย

12. นางสาว กุสุมล ชุ่มเชื้อ

13. นางสาว สาวิตรี ดาราศรี

14. นาย ธนพงษ์ โชติรวี

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารธนภูมิ
*สำหรับลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

 

ดูประกาศที่นี่ >> ประกาศผลสอบครั้งที่ 2-2561