การตรวจประเมินภายใน ตำแหน่งประธานหน่วยรับรอง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาคารธนภูมิ ชั้น 12 คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับตรวจประเมินภายใน ถึงการปฏิบัติงานในฐานะประธานหน่วยรับรองฯ ตามความสอดคล้องในด้านการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 ซึ่งตรวจประเมินโดย คุณสุภานันท์ ชูสุก ตำแหน่ง QMR ของหน่วยรับรองฯ

รายการที่ตรวจประเมินเกี่ยวข้องกับเป้าหมายคุณภาพ คู่มือคุณภาพ การบริหาร และการพิจารณาความเป็นกลาง พบว่า การตรวจประเมินเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิผล และการดำเนินงานของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านผลักดันกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างเต็มที่ ทั้งยังมีความมุ่งมั่น มีความเข้าใจในข้อกำหนดและกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินภายในที่ผ่านมา