ประจำปี 2561-2562

คณะกรรมการบริหาร ปี 2561-2562

คุณสามภพ บุนนาค

นายกสมาคมฯ

คุณสุรพล มนูญผล

อุปนายก

คุณธนวัตน์ สินสุกิจ

อุปนายก

คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

อุปนายกและเหรัญญิก

คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล​

เลขาธิการและเหรัญญิก​

คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณชาญ ศิริรัตน์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณบุญญา แกล้วทนงค์

กรรมการฝ่ายพัฒนาจรรยาบรรณฯ

คุณปราโมทย์ เรืองสอน

กรรมการฝ่ายทะเบียน

คุณพันธ์ยศ เจนหัตถ์คุณ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

คุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์​

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณประพิณพัฒน์ อริยศรีจิต

กรรมการฝ่ายปฎิคม

คุณสุริยาวุธ กิตติภูวดล

กรรมการฝ่ายหาทุนและสวัสดิการ

คุณศิยาพร ตัญญะวังรัตน์

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์