ขอแสดงความยินดีกับนายก และคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งมีวาระที่สำคัญวาระหนึ่ง คือ การเลือกตั้งนายก และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีพ.ศ. 2561-2562

สำหรับผลการเลือกตั้งนั้น คะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่เป็นเอกฉันท์ ให้ “คุณสามภพ บุนนาค” เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในวาระนี้ และที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการบริหารจากที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 7 ท่าน ตามข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

  1. คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ
  2. คุณจักรพันธ์ ภวังครัตน์
  3. คุณบีบี ซาฟียา เบญจมสุรทิน
  4. คุณสุรพล มนูญผล
  5. คุณสงวนศรี สุทธิพงศ์ชัย
  6. คุณเชษฐ์  ตั้งทรงจิตรากุล
  7. คุณปราโมทย์ เรืองสอน

บรรยากาศการเลือกตั้ง