การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมเป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลา 10.00 น. ครบองค์ประชุม คุณสามภพ บุนนาค ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดประจำปี รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รับรองงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2559 และมีวาระที่สำคัญในปีนี้ คือการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ฯลฯ

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา