การอบรมภายใน หัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมภายในสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ ในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน หัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ ในทิศทางเดียวกับแนวปฏิบัติสากล ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17024 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอส จี ทาวเวอร์

บรรยากาศการอบรมภายใน หัวข้อ “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”