ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561

รายนามผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน แบ่งตามอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ ชั้น 3

 1. นายไพฑูรย์ สีสด

อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

 1. นางสาว นารีรัตน์ อินทจักร์
 2. นาย ประพันธ์ คงบุญ
 3. นาย รณชัย มงคลทิพย์
 4. นาย วิบูลย์ แก้วบุญเรือง
 5. นาย สมนึก ตั้งวีระพรพงศ์
 6. นาย สุเมธ โต๊ะเจริญ
 7. นางสาว อรุณรุ่ง ศิลาจันทร์
 8. นางสาว อาภาพร เพื่อธงสา

อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

 1. นาย คมศักดิ์ ชำนาญ
 2. นาย ชิติภัทร บุญคุณ
 3. นาง ฐิตากรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 4. นาย พชร วีระตระกูล