ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2561​

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารธนภูมิ

*สำหรับลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบ1 สัปดาห์

อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

 1. นาย พชร วีระตระกูล
 2. นาง ฐิตากรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 3. นาย ปรเมธากร สวนแก้ว
 4. นาย สิทธิ วรรณทอง

อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

 1.  นางสาว ศิวาการ รอยสกุล
 2.  นางสาว สำรวย ไวยบุตรี
 3. นาย ไสว ศรีดารา
 4. นางสาว กฤติกา กิตติกรณ์กุล
 5. นางสาว ธีรพฤกษ์ นาคนรสิงห์
 6. นางสาว นารีรัตน์ อินทจักร์
 7. นางสาว อรุณรุ่ง ศิลาจันทร์
 8. นาง จิรากัญ จันทรศิริ
 9. นาง แววตา จันทร์โพธิ์ศรี
 10. นาย รณชัย มงคลทิพย์
 11. นาย วิบูลย์ แก้วบุญเรือง
 12. นาย สมนึก ตั้งวีระพรพงศ์
 13. นางสาว อาภาพร เพื่อธงสา
 14. นาย วิทยา นภาการ
 15. นาย สุเมธ โต๊ะเจริญ
 16. นางสาว กาญจนาภรณ์ พิมพ์พิพัฒน์