โครงการมาตรฐานอาชีพสาขาบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารเพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2

ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (อาคารเพื่อการพาณิชย์) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนั้น ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าวการจะต้องจัดให้มีประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอาชีพจากทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน (อาคารเพื่อการพาณิชย์) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00น.  ณ Hall of Frame มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก