เชิญอบรมหลักสูตรรากฐานวิชาชีพการบริหารบ้านจัดสรร รุ่นที่ 2 กำหนดการใหม่

ยกเลิก

ด้วยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ในฐานะองค์กรวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร   “ รากฐานวิชาชีพการบริหารหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 2  ”  ในวันที่ 18-19   ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. (หลักสูตร  2 วัน)  ณ   ห้องบานบุรี ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมบางกอกชฎา กทม.  ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,500.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมดังต่อไปนี้
1)   วางพื้นฐานความรู้เบื้องต้น การบริหารทรัพย์สินให้กับผู้สนใจทั่วไป  ที่จะประกอบวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
2)     ส่งเสริมให้ผู้จัดการนิติบุคคลฯ มีความรู้-ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการบริหารจัดการ
3)     นำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการบ้านจัดสรร
4)     วางพื้นฐานความรู้ ก่อนเข้ารับการอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ อาทิ ผู้แทนกรมที่ดิน และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ  ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป