สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ประเภทต่างๆ

1. สมาชิกสามัญ

(สมาชิกในนามบริษัท, นิติบุคคล)

1. ได้รับสิทธิ รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
2.ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ LOGO บริษัท และ Links website ผ่าน เว็บไซท์สมาคมฯ www.pmathai.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ได้รับวารสารสมาคมฯ
4. ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้วิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 5-10% ในการสมัครอบรม  (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญจะไม่จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ์พิเศษส่วนลด สำหรับสมาชิกประเภทวิสามัญและสมทบ จะได้รับสิทธิ์พิเศษส่วนลดเฉพาะรายชื่อของท่านที่เป็นสมาชิก เท่านั้น หมายเหตุ ตามหลักสูตรที่สมาคมฯ กำหนด)

6. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ตามที่สมาคมฯกำหนด
7. มีส่วนร่วมในการเสวนาวิชาการ หรือสัมมนาของสมาคมฯ
8.  เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
9. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่กระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณ
10. ได้รับสิทธิการซักถามปัญหาการบริหารทรัพย์สินผ่านสายด่วน

2. สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกในนามบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน) 
ได้รับสิทธิประโยชน์ข้อ 3 – 10 

3. สมาชิกสมทบ
(สมาชิกในนามบุคคล , ผู้สนใจทั่วไป)
ได้รับสิทธิประโยชน์ข้อ 3 – 8