ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

ประกาศ
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล
เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน
อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4  ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร

1.เป็นผู้ที่มีอายุ 23 ปี บริบูรณ์
2.จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช.  หรือเทียบเท่า
3.มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี (อย่างต่อเนื่อง)

เกณฑ์การได้รับคุณวุฒิ

1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นตรงตามที่กำหนดไว้คือต้องมีอายุ 23 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ  ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี (อย่างต่อเนื่อง)
2.จะต้องได้คะแนนประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile)  และ  คะแนนทดสอบข้อเขียนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 140 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่าน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile)

3.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการตัดสินว่าผ่าน จากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (คณะกรรมการ 3 ท่าน)
วันสอบข้อเขียนแบบปรนัย    วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
เวลาสอบ                            9.00 น. – 12.00 น. ลงทะเบียน สอบเวลา 8.00 น.
(เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)
วันสอบสัมภาษณ์                 จะแจ้งอีกครั้ง
วันรับสมัคร                          ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2560

สถานที่ยื่นใบสมัคร               ส่งไปรษณีย์ EMS ที่ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ยื่นด้วยตนเองทุกวันอังคารและพุธ เวลา 9.00-16.00 น.)
สถานที่สอบ                        ห้องสัมมนา  ชั้น  8  ธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
วันที่ประกาศผลสอบ             แจ้งผลสอบทางอีเมล์  หรือ www.pmathai.net
ค่าสมัคร                              -ค่าธรรมเนียมการสอบ     ฟรี
-ค่าใบรับรองฯ        100 บาท
การชำระค่าสมัคร                  นำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
( Pay-in Slip สมาคมฯจะส่งให้ทางอีเมล์หลังจากตรวจเอกสารผ่าน)
จำนวนผู้เข้าสอบ                          70 คน
(กรณีมีผู้สมัครเกิน 70 คน นับลำดับจากการได้รับเอกสารและตรวจเอกสารผ่าน)

ผู้สอบผ่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพผู้จัดการอาคารชั้น 4 ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837มือถือ 095-5961276 อีเมล์ pma_exam@yahoo.com