ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

ประกาศ
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล
เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน
อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5  ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
1.เป็นผู้ที่มีอายุ 25 ปี บริบูรณ์
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง)
เกณฑ์การได้รับคุณวุฒิ
1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นตรงตามที่กำหนดไว้คือต้องมีอายุ 25 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง)
2.ต้องได้คะแนนประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile)ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 650 คะแนน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile)
[wpdm_package id=’725′]

3. จะต้องทำการทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
4.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการตัดสินว่าผ่าน จากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (คณะกรรมการ 3 ท่าน)
วันสอบข้อเขียนแบบปรนัย                       วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
เวลาสอบ                                                 13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบียน เริ่มสอบเวลา 14.00 น. -16.00 น.
(เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)
วันสอบสัมภาษณ์                                      จะแจ้งอีกครั้ง
วันรับสมัคร                                              ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560

[wpdm_package id=’726′]

สถานที่ยื่นใบสมัคร                                   สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ทุกวันอังคารและพุธ เวลา 9.00-16.00 น.)
สถานที่สอบ                                             ห้องเบียงก้า  ชั้น  3  อาคาร  2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก
วันที่ประกาศผลสอบ                                 แจ้งผลสอบทางอีเมล์  หรือ www.pmathai.net
ค่าสมัคร                                                   -ค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท
-ค่าใบรับรองฯ              100 บาท
การชำระค่าสมัคร                                    นำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
(
 Pay-in Slip สมาคมฯจะส่งให้ทางอีเมล์หลังจากตรวจเอกสารผ่าน)

จำนวนผู้เข้าสอบ                      70 คน (กรณีมีผู้สมัครเกิน 70 คน นับลำดับจากการได้รับเอกสารและตรวจเอกสารผ่าน)

ผู้สอบผ่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน
อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี

[wpdm_package id=’727′]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837
มือถือ 095-5961276 อีเมล์ pma_exam@yahoo.com