ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร

1.เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
2. ต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. 3 ) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 ปี (อย่างต่อเนื่อง)

เกณฑ์การได้รับคุณวุฒิ

1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นตรงตามที่กำหนดไว้คือต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. 3 ) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 ปี (อย่างต่อเนื่อง)
2. จะต้องได้คะแนนประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile)  และ  คะแนนทดสอบข้อเขียนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่าน

[wpdm_package id=’744′]

3.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการตัดสินว่าผ่าน จากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (คณะกรรมการ 3 ท่าน)
วันสอบข้อเขียนแบบปรนัย    วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
เวลาสอบ                            13.30 น. – 16.30 น. ลงทะเบียน สอบเวลา 13.00 น.
(เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)
วันสอบสัมภาษณ์                  จะแจ้งอีกครั้ง
วันรับสมัคร                           ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัคร

[wpdm_package id=’736′]

สถานที่ยื่นใบสมัคร               ส่งไปรษณีย์ EMS ที่ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ยื่นด้วยตนเองทุกวันอังคารและพุธ เวลา 9.00-16.00 น.)
สถานที่สอบ                        ห้องสัมมนา  ชั้น  8  ธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
วันที่ประกาศผลสอบ            แจ้งผลสอบทางอีเมล์  หรือ www.pmathai.net
ค่าสมัคร                            -ค่าธรรมเนียมการสอบ     ฟรี
-ค่าใบรับรองฯ        100 บาท
การชำระค่าสมัคร               นำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
( Pay-in Slip สมาคมฯจะส่งให้ทางอีเมล์หลังจากตรวจเอกสารผ่าน)
จำนวนผู้เข้าสอบ                          20 คน
(กรณีมีผู้สมัครเกิน 20 คน นับลำดับจากการได้รับเอกสารและตรวจเอกสารผ่าน)

[wpdm_package id=’740′]

ผู้สอบผ่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2 ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837มือถือ 095-5961276 อีเมล์ pma_exam@yahoo.com