ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5 ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 2

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล 
เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 
อาชีพ   ผู้จัดการนิติบุคคล  ชั้น 5   ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 2

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
1.เป็นผู้ที่มีอายุ 25 ปี บริบูรณ์
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง)

เกณฑ์การได้รับคุณวุฒิ
1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นตรงตามที่กำหนดไว้คือต้องมีอายุ 25 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง)
2.ต้องได้คะแนนประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile) ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 650 คะแนน
3. จะต้องทำการทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
4.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการตัดสินว่าผ่าน จากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (คณะกรรมการ 3 ท่าน)

วันสอบข้อเขียนแบบปรนัย       วันเสาร์ที่ 22  เมษายน 2560
เวลาสอบ                                9.00 น. – 12.00 น. ลงทะเบียน สอบเวลา 8.00 น.  (เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)
วันสอบสัมภาษณ์                    จะแจ้งอีกครั้ง
วันรับสมัคร                            ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 เมษายน 2560
สถานที่ยื่นใบสมัคร                ที่ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ยื่นด้วยตนเองเท่านั้นทุกวันอังคารและพุธ เวลา 9.00-16.00 น.)
สถานที่สอบ                         ห้องสัมมนา  ชั้น  8  ธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
วันที่ประกาศผลสอบ              แจ้งผลสอบทางอีเมล์  หรือ www.pmathai.net
ค่าสมัคร                               -ค่าธรรมเนียมการสอบ  500 บาท
-ค่าใบรับรองฯ  100 บาท
การชำระค่าสมัคร                นำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
( Pay-in Slip สมาคมฯจะส่งให้ทางอีเมล์หลังจากตรวจเอกสารผ่าน)
จำนวนผู้เข้าสอบ                 70 คน   (กรณีมีผู้สมัครเกิน 70 คน นับลำดับจากการได้รับเอกสารและตรวจเอกสารผ่าน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

[wpdm_package id=’725′]

[wpdm_package id=’738′]

[wpdm_package id=’740′]

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837มือถือ 095-5961276
อีเมล์ : pma_exam@yahoo.com