ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3 ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 1

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล 
เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 
อาชีพ   ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3 ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 1

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
1.เป็นผู้ที่มีอายุ 23 ปี บริบูรณ์
2.ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3  ปี (อย่างต่อเนื่อง)

เกณฑ์การได้รับคุณวุฒิ
1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นตรงตามที่กำหนดไว้คือต้องมีอายุ 23 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3  ปี (อย่างต่อเนื่อง)
2. จะต้องได้คะแนนประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile) และคะแนนทดสอบข้อเขียนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่าน
3.จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการตัดสินว่าผ่าน จากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (คณะกรรมการ 3 ท่าน)

วันสอบข้อเขียนแบบปรนัย     วันเสาร์ที่ 22  เมษายน 2560
เวลาสอบ                              9.00 น. – 12.00 น. ลงทะเบียน สอบเวลา 8.00 น.  (เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)
วันสอบสัมภาษณ์                   จะแจ้งอีกครั้ง
วันรับสมัคร                           ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 เมษายน 2560
สถานที่ยื่นใบสมัคร                ส่งไปรษณีย์ EMS ที่ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ยื่นด้วยตนเองทุกวันอังคารและพุธ เวลา 9.00-16.00 น.)
สถานที่สอบ                         ห้องสัมมนา  ชั้น  8  ธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
วันที่ประกาศผลสอบ             แจ้งผลสอบทางอีเมล์  หรือ www.pmathai.net
ค่าสมัคร                                -ค่าธรรมเนียมการสอบ   ฟรี
-ค่าใบรับรองฯ  100 บาท
การชำระค่าสมัคร                นำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
( Pay-in Slip สมาคมฯจะส่งให้ทางอีเมล์หลังจากตรวจเอกสารผ่าน)
จำนวนผู้เข้าสอบ                20 คน  (กรณีมีผู้สมัครเกิน 20 คน นับลำดับจากการได้รับเอกสารและตรวจเอกสารผ่าน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

[wpdm_package id=’725′]

[wpdm_package id=’738′]

[wpdm_package id=’740′]

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837มือถือ 095-5961276

อีเมล์ : pma_exam@yahoo.com