ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(การประกาศผล เป็นการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเลขที่ที่สมัคร ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน)
ให้ตรวจสอบรายชื่อของท่าน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5
 

 1. นายนวพล ศรีบัว                     
 2. นางสาวกัลยา นาริกุล               
 3. นางสาวณฐมน วิภูษณะ            
 4. นายชิติภัทร บุญคุณ
 5. นางแพรวพรรณ เรืองเดช
 6. นายประพันธ์ คงบุญ
  หมายเหตุ ผู้เข้าสอบลำดับที่ 1-6 เข้าสอบข้อเขียนในรอบที่ 2

 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

 1. นายชวลิต กสิพันธุ์
 2. นางสาวณัฐพัชร์ บุญเลาหนันท์
 3. นางสาวปาริฉัตร ไม้ลำดวน
 4. นายวิวรรธน์ เงาประเวศ
 5. นางสาวน้ำผึ้ง วุฑฒกนก
 6. นางสาวธันย์วรัชญ์ เฉลิมชัย
 7. นางสาวศรารัตน์ บุญเรือง
 8. นางสาวลักขณา เลิศเมธากุล
 9. นายโรจน์ศักดิ์ สว่างงาม
 10. นายประพันธ์ คงบุญ
 11. นายมาณพ ใจนา
 12. นางสาวอนงค์ทิพ วงศ์สุบรรณ
 13. นางสาวอุดมพร เจริญพรธรรมา
 14. นางสาวสุทีรัตน์ แสงสว่าง
 15. นางสาวนลินา เทวคุปต์
 16. นายจารุศักดิ์ ลาภยินดีสกุล
 17. นายศักดิ์ณรงค์ ธุวสุจิเรข
 18. นางสาวรุ่งนภา กรานรอด
 19. นางสาวปภาณชุดา เพ็ชรพวง
 20. นางสาวอาวีวรรณ นาคะปักษิณ
 21. นายธีระเดช หิรัณยเลขา
 22. นางสาวกรกช ปั้นดี
 23. นายวชิระ ธมาวรรธนา
 24. นายพิรุณ มิ่งคำเลิศ
 25. นายกุลธวัช สมารักษ์
 26. นางปุญชรัสมิ์ จันทร์แจ่ม
 27. นางสาวฐิติพร ธัญญานนท์
 28. นายรัชพล ว่านเงิน
 29. นางสาวประภาพร ทิพย์สิน
  หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบลำดับที่ 1-24 เข้าสอบข้อเขียนในรอบที่ 1 และผู้เข้าสอบลำดับที่ 25-29 เข้าสอบข้อเขียนในรอบที่ 2

   

             รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาชีพ ช่างประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
 

 1. นายจักรกริศน์  กริศแก้วประดิษฐ์         
 2. นายกฤษดา  ศาสตรา                       
 3. นายอมรชัย  แซ่เอ็ง                        
 4. นายจิตติศักดิ์  พิมเสน                      
 5. นายกฤษดา  เจริญสุข  
 6. นายไพฑูรย์   สีสด
 7. นายสมชาย พลอยมณีรัตน์
 8. นายพงษ์สุวรรณ พัฒนวานนท์
 9. นายจิรพัฒน์ แก้วใจปา
  หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบลำดับที่ 1-7 เข้าสอบข้อเขียนในรอบที่ 1 และผู้เข้าสอบลำดับที่ 8-9 เข้าสอบข้อเขียนในรอบที่ 2
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาชีพ ช่างประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2

 1. นายอภิชาติ  โพธิ์ภักดี      

————————————————————————————————————————————————————————————–

กรุณาอ่าน

1.ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
  (โดย สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในรอบเช้าและบ่ายอีกครั้ง ภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 )

2.สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ อาชีพ ผู้จัดการนิติฯ ชั้น 5 ในการสอบรอบแรก และมีความประสงค์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง ให้ส่งเอกสารคำร้องขอสอบซ่อม และสำเนาบัตรประชาชน มาที่

  สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  
เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

—————————————————————————————————————————————————————————————- 

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติ่มที่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837มือถือ 095-5961276 อีเมล์ pma_exam@yahoo.com