ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5

เนื่องจากทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1 โดยได้มีการทดสอบดังนี้

 • สอบข้อเขียนแบบ (ปรนัย) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา
 • สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารธนภูมิ

โดยมีผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายจรัสพงศ์ มาลีวรรณ
 2. นางสาวจันทร์จิรา ขุนวงศ์
 3. นายวิวรรธน์ เงาประเวศ
 4. นายบรูณ์ทิพัฒน์ เจริญลีฬหา
 5. นายเอกศักดิ์ แก้วได้ศรี
 6. นายภานพ วัชรพงษ์
 7. นายคณิน วงศ์ใหญ่
 8. นางสาวภรกฤฒิ อ่อนแช่ม
 9. นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ
 10. นายจิรพงษ์ บุรีธาร
 11. นายเนวิน คุณล้าน
 12. นายกฤชธนัฐ พจนพิมล
 13. นายวีระชัย วิชกรรม
 14. นายสายันต์ รอดประเสริฐ
 15. นายธนกฤต แสนจิตร์
 16. นายก้องเกียรติ ปาฝาง
 17. นางสาวพรสถิตย์ จันทร
 18. นายสุทิพย์ ทิพย์สุราษฎร์
 19. นายรณจักร สิงห์ศรีกาญจน์
 20. นายสุทธสิทธิ์ เกิมขุนทด
 21. นายธนากรณ์ เหมมะลา
 22. นายวสันต์ สมบัติไทย
 23. นายเชาวน์วัศ ดวงรัศมี
 24. นายสถิตย์ แก้วก่า
 25. นายสุชาติ ม่วงศรีจันทร์
 26. นายอิทธิพล กูลภัทรนิรันดร์
 27. นายวิศวัสต์ วศิทธภาภัทร
 28. นายไพบูลย์ ป้องเศร้า
 29. นางสาวประไพศรี ประเสริฐแก้ว
 30. นายฐานะ ด่านวรนันท์
 31. นางสาวปุณยวีร์ สมบูรณ์เลิศศิริ
 32. นายสราวุธ ภาคีโพธิ์
 33. นางสาวกรรณิกา นาคีสถิตย์
 34. นางสาวพรนิภา โสฬสมงคล
 35. นางสาวกนกวรรณ ฉิ่นไพศาล
 36. นางสิวิชย์ญา สินวิรัชพงษ์
 37. นายอุกฤษฏ์ เลาหประสิทธิ์
 38. นายบรรจง ยอดคำ
 39. นางสาวดารุณี เจริญนำ
 40. นายสุรพศพงษ์ ตุลารักษ์นิยม
 41. นางสาวอรนุช หวังสุข
 42. นายพรชัย นาวินณฤดม
 43. นายณัฐดนัย วัยวุฒิเกียรติ
 44. นายนัฐการ แก้วฤาชัย
 45. นายสุทธิพล คีรีวัฒนชัย
 46. ว่าที่ ร.ต.วัชรากร วรรณานิภายน
 47. นายอาวุธ พุทธราช
 48. นางสาวอรรัชช์ พันธ์แซง
 49. นางขวัญธิศรา บำรุงผล
 50. นางสาวกนกพร พรพงษ์กุล

สมาคม จะส่งใบ Pay in slip ให้ท่านทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อชำระเงินค่าใบประกาศฯ จำนวน 100 บาทต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งเปลี่ยนที่อยูู่อีเมลล์

โทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837
มือถือ 095-5961276
อีเมล์ : pma_exam@yahoo.com