ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน (Update 1/8/2560)
 
อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น5
       1. นางแพรวพรรณ เรืองเดช
 
อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4
       1. นายชวลิต กสิพันธุ์
       2. นางสาวน้ำผึ้ง วุฑฒกนก
       3. นางสาวอนงค์ทิพ วงศ์สุบรรณ
       4. นางสาวอุดมพร เจริญพรธรรมา
       5. นางสาวสุทีรัตน์ แสงสว่าง
       6. นางสาวนลินา เทวคุปต์
       7. นายจารุศักดิ์ ลาภยินดีสกุล
       8. นายศักดิ์ณรงค์ ธุวสุจิเรข
       9. นางสาวรุ่งนภา กรานรอด
       10. นางสาวปภาณชุดา เพ็ชรพวง
       11. นางสาวอาวีวรรณ นาคะปักษิณ
       12. นายธีระเดช หิรัณยเลขา
       13. นางสาวกรกช ปั้นดี
       14. นายวชิระ ธนาวรรธนา
       15. นายพิรุณ มิ่งคำเลิศ
 
อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ ชั้น 3
       1. นายจักรกริศน์  กริศแก้วประดิษฐ์
       2. นายอมรชัย  แซ่เอ็ง
       3. นายกฤษดา  เจริญสุข
       4. นายพงษ์สุวรรณ พัฒนวานนท์
       5. นายจิรพัฒน์ แก้วใจปา

ผู้ผ่านการทดสอบทุกท่าน ให้รอรับใบ pay in ทางอีเมลล์ที่ท่านแจ้งไว้ตอนสมัคร เพื่อชำระค่าใบประกาศเป็นจำนวน 100 บาท เมื่อชำระค่าใบประกาศแล้วสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงสามารถออกใบประกาศให้ท่านได้ และการรับใบประกาศนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางหน้าเว็บไซต์
__________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ: รายชื่อที่ประกาศเป็นรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมิน หากท่านใดต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลการประเมิน สามารถติดต่อได้ที่ pma_exam@yahoo.com