ประกาศผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์มาตรฐานอาชีพผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาตรฐานอาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5
ตามที่สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้มีการจัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

[wpdm_package id=’731′]

 

สมาคมฯ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องอบรมชั้น 8 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

[wpdm_package id=’732′]