ระบบความปลอดภัย

การทำแผนรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

  • ระบบ CCTV
  • ระบบแจ้งฉุกเฉิน

คู่มือการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
คู่มือการปฏิบัติเมื่อลิฟท์ตก