การบริหารภัยพิบัติ

เตรียมพร้อมเมื่อแผ่นดินไหว
เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม
ข้อปฏิบัติ แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ
ข้อปฏิบัติ เตรียมพร้อมเมื่อน้ำท่วม