ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว “เปิดตัวองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน”

เรื่อง       ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว
“เปิดตัวองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน”
เรียน       ท่านผู้สนใจ

ด้วย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านการจัดการบริหารทรัพย์สิน และชุมชนที่อยู่อาศัย ได้ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน   ซึ่งบัดนี้ได้จัดทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน” ในวันศุกร์ที่ 27  มกราคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องเบียงก้า  ชั้น  3  อาคาร  2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพบริหารทรัพย์สินในทุกภาคส่วน ได้ทราบถึงการเข้ารับประเมินมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน
  2. เพื่อเปิดตัวสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน

ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงานแถลงข่าว “เปิดตัวองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน” ตามกำหนดการข้างต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านเช่นเคย  และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

[wpdm_package id=’716′]

[wpdm_package id=’718′]

แผนที่