ขอเชิญอบรมหลักสูตร กฎหมายบ้านจัดสรร วันที่ 27 กรกฎาคม 2559