กฎหมายควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติควมคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.