วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

องค์กรรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการทรัพย์สินที่มีความรอบรู้ แม่นยำในข้อกฎหมาย สมาชิกเป็นมืออาชีพ เป็นที่รู้จักของประชาชน

วิสัยทัศน์   2013

สมาคมฯ มุ่งให้สมาชิกเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและยกระดับวิชาชีพของการบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสู่สากลตลอดจนร่วมพัฒนาชีวิตชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น

พันธกิจ “  Mission  2013 ”

 1. ภาระกิจผลักดันวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน เพื่อยกระดับสู่ AEC
 2. ภาระกิจการแก้ไขกฏหมายอาคารชุด และจัดสรรที่ดิน
 3. ภาระกิจการตั้งหน่วยงานการบริหารอาคารสำนักงาน
 4. ภาระกิจ จัดหารายได้ และสร้างอาคารสำนักงานสมาคมฯ
 5. ภาระกิจด้านอุบัติภัยและให้ความรู้ด้านประกันภัย
 6. ภาระกิจคืนกำไรสู่สมาชิก และดูแลสวัสดิการสมาชิก
 7. ภาระกิจผลักดันกฏหมายควบคุมวิชาชีพ

กลยุทธ์  “ Strategy 2013 ”

 1. จัดการอบรมวิชาการ
 2. สร้างฐานข้อมูลด้านวิชาชีพ
 3. เผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกและรับใช้สังคม
 4. สร้าง ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ( Codes of best practices ) ของผู้บริหารทรัพย์สิน
 5. กำหนดบทบาท Public  speaker ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และสมาคมวิชาชีพอื่นในภาระกิจที่เกี่ยวข้อง
 7. ร่วมพัฒนาสังคมด้านวัฒนธรรม การศึกษา  ทัศนคติ  ค่านิยมที่เป็นไทย