ผู้ก่อตั้งสมาคม

ผู้ก่อตั้งสมาคมทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เมื่อมีผู้คิดเห็นตรงกัน 3 ท่าน รวมก่อตั้งเป็นสมาคมฯ ประกอบด้วย

  1. คุณนคร    มุธุศรี
  2. คุณสมภพ    โสมาภา
  3. คุณประยูร    ดำรงชิตานนท์

ยื่นจดทะเบียนในชื่อ สมาคมนักบริหารชุมชน   ประมาณปี  2535 – 2536  ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกรมตำรวจได้รับใบอนุญาตประมาณ 30 สิงหาคม 2538 ชื่อสมาคมนักบริหารชุมชน ประมาณปี 2542 ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมบริหารทรัพย์สิน     และได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย” ต่อท้ายชื่อสมาคมฯ ได้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545