ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 1. คุณพัลลภ กฤตยานวัช
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. คุณนคร มุธุศรี
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 3. คุณสมบัติ เข็มทอง
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 4. คุณสุพินท์ มีชูชีพ
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 5. คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 6. คุณสุธี สุเมธานนทศักดิ์
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 7. คุณอดิศร หวังศิริ
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 8. คุณเสาวนีย์ จรัสเรืองชัย
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 9. ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 10. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 11. คุณอัฏฐพล อนันต์สัจจกุล
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์