การประเมินสมรรถนะบุคคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

หน่วยรับรองฯ ภายใต้สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยรับรองที่ให้บริการการการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสากล ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลางโดยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ซึ่งมีขอบข่ายการพัฒนาระบบคุณภาพและรูปแบบการรับรองการจัดการระบบคุณภาพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Certification Body: CB) ภายใต้ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 สำหรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสากล โดยใช้รูปแบบของการรับรองสมรรถนะบุคคลฯ อ้างอิงจากมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ที่หน่วยรับรองฯ ภายใต้ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง

ทั้งนี้ หน่วยรับรองฯ ภายใต้สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง รวมทั้ง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง