ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการรับรองการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

อาชีพช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2

รับรองรอบที่ 1/2562
รับรองรอบที่ 3และ4/2561
รับรองรอบที่ 2/2561
รับรองรอบที่ 1/2561
รับรองรอบที่ 2/2560
รับรองรอบที่ 1/2560
รับรองรอบที่ 1/2562

 1. นายสัมพันธ์ นิลบุตร

รับรองรอบที่ 3และ4/2561

1. นาย อภิศักดิ์ ปุริสังข์

รับรองรอบที่ 2/2561

 1. นาย อำนาจ พลอยงาม
 2. นาย ถิรวัฒน์ กาญจนธนไพศาล
 3. นาย จอมธน โศภาคนี

รับรองรอบที่ 1/2561

ไม่มี

รับรองรอบที่ 2/2560

ไม่มี

รับรองรอบที่ 1/2560

ไม่มี

อาชีพช่างซ่อมบำรุง ชั้น 3

รับรองรอบที่ 1/2562
รับรองรอบที่ 3และ4/2561
รับรองรอบที่ 2/2561
รับรองรอบที่ 1/2561
รับรองรอบที่ 2/2560
รับรองรอบที่ 1/2560
รับรองรอบที่ 1/2562

ไม่มี

รับรองรอบที่ 3และ4/2561

1. นาย ณัฐพล ปิ่นมณี
2. นาย อดิศักดิ์ แสนสิงห์
3. นาย รุ่งวิทยา สุขสิลา
4. นาย ศรานนท์ มะมิล

รับรองรอบที่ 2/2561

ไม่มี

รับรองรอบที่ 1/2561

 1. นายไพฑูรย์ สีสด

รับรองรอบที่ 2/2560

 1. นายจักรกริศน์ กริศแก้วประดิษฐ์
 2. นายอมรชัย แซ่เอ็ง
 3. นายกฤษดา เจริญสุข
 4. นายพงษ์สุวรรณ พัฒนวานนท์
 5. นายจิรพัฒน์ แก้วใจปา

รับรองรอบที่ 1/2560

ไม่มี

ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

รับรองรอบที่ 1/2562
รับรองรอบที่ 3และ4/2561
รับรองรอบที่ 2/2561
รับรองรอบที่ 1/2561
รับรองรอบที่ 2/2560
รับรองรอบที่ 1/2560
รับรองรอบที่ 1/2562

 1. นางสาว เบญญาภา สีวิชัยแก้ว
 2.  นาย สธรรดร ชีวิตวรรณ
 3.  นาย อโนชวัฒน์ เพิ่มผล
 4.  นาย ธีระ ส่วนน้อย
 5.  นางสาว จุไรพร พลทรัพย์
 6.  นาย ศุภกิจ ศุภรังสรรค์
 7.  ว่าที่ ร.ต. ศรัณยู สกุลนิมิตร
 8.  นาย พรัช ลิ้มสุขนิรันดร์
 9.  นาย พิพัฒน์พงศ์ ทองเผือก
 10.  นาย เอกภณ รัศมีธัญ
 11.  นางสาว ศุภิกา สิริวณิชพันธ์
 12.  นางสาว สุวรรณี แซ่ว่อง
 13.  นางสาว ศิริกุล อินทร์ทอง

รับรองรอบที่ 3และ4/2561

1. นางสาว อุมาพร สมบุญยอด
2. นางสาว นพเก้า เทพพิทักษ์
3. นางสาว เนรัญชรา ชาวไทย
4. นางสาว กฤษณา ทิพย์เที่ยงแท้
5. นางสาว จิราพร สุวรรณหงษ์
6. นางสาว พลอยไพลิน สรรพสิทธิ์
7. นางสาว เบญญาดา มนทักษิณ
8. นาย ธันยา วาดอักษร
9. นางสาว พิมพ์ชนก โลหะชาละธนกุล
10. นางสาว อารี นำรุ่งโรจน์
11. นางสาว ชุติมา ติยวุฒิโรจนกุล
12. นาง ชาลินี สุวรรณวิจิตร
13. นางสาว วราณี เชษฐชีวี
14. นางสาว จิตตนาถ ปัทมาธนามาศ
15. นาย พิชิต ชะอุ้ม
16. นางสาว ธนาอร ศรีรัตน์
17. นาย ชัยยศ ลีลาสกุลชัย
18. นางสาว ธีรพฤกษ์ นาคนรสิงห์
19. นาง จิรากัญ จันทรศิริ

รับรองรอบที่ 2/2561

 1. นาย ประสงค์ ตรัสรู้
 2. นางสาว ศรีประไพ แก้วเชียงหวาง
 3. นาย กีรติ เหมวิภาต
 4. นาง วิภาดา ปล้องทอง
 5. นางสาว นันทพัชร์ พัฒนสินจิรโชติ

รับรองรอบที่ 1/2561

 1. นางสาว นารีรัตน์ อินทจักร์
 2. นางสาว อรุณรุ่ง ศิลาจันทร์
 3. นาย รณชัย มงคลทิพย์
 4. นาย วิบูลย์ แก้วบุญเรือง
 5. นาย สมนึก ตั้งวีระพรพงศ์
 6. นางสาว อาภาพร เพื่อธงสา
 7. นาย สุเมธ โต๊ะเจริญ

รับรองรอบที่ 2/2560

 1. นายชวลิต กสิพันธุ์
 2. นางสาวน้ำผึ้ง วุฑฒกนก
 3. นายวิวรรธน์ เงาประเวศ
 4. นางสาวอนงค์ทิพ วงศ์สุบรรณ
 5. นางสาวอุดมพร เจริญพรธรรมา
 6. นางสาวสุทีรัตน์ แสงสว่าง
 7. นางสาวนลินา เทวคุปต์
 8. นายจารุศักดิ์ ลาภยินดีสกุล
 9. นายศักดิ์ณรงค์ ธุวสุจิเรข
 10. นางสาวรุ่งนภา กรานรอด
 11. นางสาวปภาณชุดา เพ็ชรพวง
 12. นางสาวอาวีวรรณ นาคะปักษิณ
 13. นายธีระเดช หิรัณยเลขา
 14. นางสาวกรกช ปั้นดี
 15. นายวชิระ ธนาวรรธนา
 16. นายพิรุณ มิ่งคำเลิศ

รับรองรอบที่ 1/2560

ไม่มี

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

รับรองรอบที่ 1/2562
รับรองรอบที่ 3และ4/2561
รับรองรอบที่ 2/2561
รับรองรอบที่ 1/2561
รับรองรอบที่ 2/2560
รับรองรอบที่ 1/2560
รับรองรอบที่ 1/2562

 1.  นาย สมศักดิ์ สุขเสน
 2.  นางสาว ศุภนีพร ลางคุลเสน

รับรองรอบที่ 3และ4/2561

1. นาย วีรพล เจศรีชัย
2. นางสาว นิภาพร ยาคะธรรม
3. นาง รวีพรรณ พงษ์พานิช
4. นางสาว กิตติยา มิดดี้
5. นางสาว ศิริพร บุนฑารักษ์
6. นางสาว ภัทรนิษฐ์ ปกรณ์ขจรนาวิน
7. นาย สิทธิ วรรณทอง

รับรองรอบที่ 2/2561

 1. นาย โอภาส วณิชย์กิจไพศาล
 2. นางสาว แอนนี่ กัณหวงศ์
 3. นาย ศุภกฤต ศรีพลกรัง
 4. นางสาว ดวงรัตน์ วงโสภา
 5. นาย นัทที ศุภพิโรจน์
 6. นาย นิรัญ หงส์ทอง
 7. ว่าที่ ร.ต.นรากรณ์ สกุลพลไพศาล
 8. นางสาว กุลิสรา ปสังคมาน
 9. นางสาว ศิรินทิพย์ โพธิ์ชัย

รับรองรอบที่ 1/2561

 1. นาย พชร วีระตระกูล
 2. นาง ฐิตากรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 3. นาย คมศักดิ์ ชำนาญ
 4. นาย ชิติภัทร บุญคุณ

รับรองรอบที่ 2/2560

 1. นางแพรวพรรณ เรืองเดช

รับรองรอบที่ 1/2560

 1. นายจรัสพงศ์ มาลีวรรณ
 2. นางสาวจันทร์จิรา ขุนวงศ์
 3. นายวิวรรธน์ เงาประเวศ
 4. นายบรูณ์ทิพัฒน์ เจริญลีฬหา
 5. นายเอกศักดิ์ แก้วได้ศรี
 6. นายภานพ วัชรพงษ์
 7. นายคณิน วงศ์ใหญ่
 8. นางสาวภรกฤฒิ อ่อนแช่ม
 9. นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ
 10. นายจิรพงษ์ บุรีธาร
 11. นายเนวิน คุณล้าน
 12. นายกฤชธนัฐ พจนพิมล
 13. นายวีระชัย วิชกรรม
 14. นายสายันต์ รอดประเสริฐ
 15. นายธนกฤต แสนจิตร์
 16. นายก้องเกียรติ ปาฝาง
 17. นางสาวพรสถิตย์ จันทร
 18. นายสุทิพย์ ทิพย์สุราษฎร์
 19. นายรณจักร สิงห์ศรีกาญจน์
 20. นายสุทธสิทธิ์ เกิมขุนทด
 21. นายธนากรณ์ เหมมะลา
 22. นายวสันต์ สมบัติไทย
 23. นายเชาวน์วัศ ดวงรัศมี
 24. นายสถิตย์ แก้วก่า
 25. นายสุชาติ ม่วงศรีจันทร์
 26. นายอิทธิพล กูลภัทรนิรันดร์
 27. นายวิศวัสต์ วศิทธภาภัทร
 28. นายไพบูลย์ ป้องเศร้า
 29. นางสาวประไพศรี ประเสริฐแก้ว
 30. นายฐานะ ด่านวรนันท์
 31. นางสาวปุณยวีร์ สมบูรณ์เลิศศิริ
 32. นายสราวุธ ภาคีโพธิ์
 33. นางสาวกรรณิกา นาคีสถิตย์
 34. นางสาวพรนิภา โสฬสมงคล
 35. นางสาวกนกวรรณ ฉิ่นไพศาล
 36. นางสิวิชย์ญา สินวิรัชพงษ์
 37. นายอุกฤษฏ์ เลาหประสิทธิ์
 38. นายบรรจง ยอดคำ
 39. นางสาวดารุณี เจริญนำ
 40. นายสุรพศพงษ์ ตุลารักษ์นิยม
 41. นางสาวอรนุช หวังสุข
 42. นายพรชัย นาวินณฤดม
 43. นายณัฐดนัย วัยวุฒิเกียรติ
 44. นายนัฐการ แก้วฤาชัย
 45. นายสุทธิพล คีรีวัฒนชัย
 46. ว่าที่ ร.ต.วัชรากร วรรณานิภายน
 47. นายอาวุธ พุทธราช
 48. นางสาวอรรัชช์ พันธ์แซง
 49. นางขวัญธิศรา บำรุงผล
 50. นางสาวกนกพร พรพงษ์กุล