ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการรับรองการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

อาชีพช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2

 1. นายสัมพันธ์ นิลบุตร

1. นาย อภิศักดิ์ ปุริสังข์

 1. นาย อำนาจ พลอยงาม
 2. นาย ถิรวัฒน์ กาญจนธนไพศาล
 3. นาย จอมธน โศภาคนี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

อาชีพช่างซ่อมบำรุง ชั้น 3

ไม่มี

1. นาย ณัฐพล ปิ่นมณี
2. นาย อดิศักดิ์ แสนสิงห์
3. นาย รุ่งวิทยา สุขสิลา
4. นาย ศรานนท์ มะมิล

ไม่มี

 1. นายไพฑูรย์ สีสด
 1. นายจักรกริศน์ กริศแก้วประดิษฐ์
 2. นายอมรชัย แซ่เอ็ง
 3. นายกฤษดา เจริญสุข
 4. นายพงษ์สุวรรณ พัฒนวานนท์
 5. นายจิรพัฒน์ แก้วใจปา

ไม่มี

ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

 1. นางสาว เบญญาภา สีวิชัยแก้ว
 2.  นาย สธรรดร ชีวิตวรรณ
 3.  นาย อโนชวัฒน์ เพิ่มผล
 4.  นาย ธีระ ส่วนน้อย
 5.  นางสาว จุไรพร พลทรัพย์
 6.  นาย ศุภกิจ ศุภรังสรรค์
 7.  ว่าที่ ร.ต. ศรัณยู สกุลนิมิตร
 8.  นาย พรัช ลิ้มสุขนิรันดร์
 9.  นาย พิพัฒน์พงศ์ ทองเผือก
 10.  นาย เอกภณ รัศมีธัญ
 11.  นางสาว ศุภิกา สิริวณิชพันธ์
 12.  นางสาว สุวรรณี แซ่ว่อง
 13.  นางสาว ศิริกุล อินทร์ทอง

1. นางสาว อุมาพร สมบุญยอด
2. นางสาว นพเก้า เทพพิทักษ์
3. นางสาว เนรัญชรา ชาวไทย
4. นางสาว กฤษณา ทิพย์เที่ยงแท้
5. นางสาว จิราพร สุวรรณหงษ์
6. นางสาว พลอยไพลิน สรรพสิทธิ์
7. นางสาว เบญญาดา มนทักษิณ
8. นาย ธันยา วาดอักษร
9. นางสาว พิมพ์ชนก โลหะชาละธนกุล
10. นางสาว อารี นำรุ่งโรจน์
11. นางสาว ชุติมา ติยวุฒิโรจนกุล
12. นาง ชาลินี สุวรรณวิจิตร
13. นางสาว วราณี เชษฐชีวี
14. นางสาว จิตตนาถ ปัทมาธนามาศ
15. นาย พิชิต ชะอุ้ม
16. นางสาว ธนาอร ศรีรัตน์
17. นาย ชัยยศ ลีลาสกุลชัย
18. นางสาว ธีรพฤกษ์ นาคนรสิงห์
19. นาง จิรากัญ จันทรศิริ

 1. นาย ประสงค์ ตรัสรู้
 2. นางสาว ศรีประไพ แก้วเชียงหวาง
 3. นาย กีรติ เหมวิภาต
 4. นาง วิภาดา ปล้องทอง
 5. นางสาว นันทพัชร์ พัฒนสินจิรโชติ
 1. นางสาว นารีรัตน์ อินทจักร์
 2. นางสาว อรุณรุ่ง ศิลาจันทร์
 3. นาย รณชัย มงคลทิพย์
 4. นาย วิบูลย์ แก้วบุญเรือง
 5. นาย สมนึก ตั้งวีระพรพงศ์
 6. นางสาว อาภาพร เพื่อธงสา
 7. นาย สุเมธ โต๊ะเจริญ
 1. นายชวลิต กสิพันธุ์
 2. นางสาวน้ำผึ้ง วุฑฒกนก
 3. นายวิวรรธน์ เงาประเวศ
 4. นางสาวอนงค์ทิพ วงศ์สุบรรณ
 5. นางสาวอุดมพร เจริญพรธรรมา
 6. นางสาวสุทีรัตน์ แสงสว่าง
 7. นางสาวนลินา เทวคุปต์
 8. นายจารุศักดิ์ ลาภยินดีสกุล
 9. นายศักดิ์ณรงค์ ธุวสุจิเรข
 10. นางสาวรุ่งนภา กรานรอด
 11. นางสาวปภาณชุดา เพ็ชรพวง
 12. นางสาวอาวีวรรณ นาคะปักษิณ
 13. นายธีระเดช หิรัณยเลขา
 14. นางสาวกรกช ปั้นดี
 15. นายวชิระ ธนาวรรธนา
 16. นายพิรุณ มิ่งคำเลิศ

ไม่มี

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

 1.  นาย สมศักดิ์ สุขเสน
 2.  นางสาว ศุภนีพร ลางคุลเสน

1. นาย วีรพล เจศรีชัย
2. นางสาว นิภาพร ยาคะธรรม
3. นาง รวีพรรณ พงษ์พานิช
4. นางสาว กิตติยา มิดดี้
5. นางสาว ศิริพร บุนฑารักษ์
6. นางสาว ภัทรนิษฐ์ ปกรณ์ขจรนาวิน
7. นาย สิทธิ วรรณทอง

 1. นาย โอภาส วณิชย์กิจไพศาล
 2. นางสาว แอนนี่ กัณหวงศ์
 3. นาย ศุภกฤต ศรีพลกรัง
 4. นางสาว ดวงรัตน์ วงโสภา
 5. นาย นัทที ศุภพิโรจน์
 6. นาย นิรัญ หงส์ทอง
 7. ว่าที่ ร.ต.นรากรณ์ สกุลพลไพศาล
 8. นางสาว กุลิสรา ปสังคมาน
 9. นางสาว ศิรินทิพย์ โพธิ์ชัย
 1. นาย พชร วีระตระกูล
 2. นาง ฐิตากรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 3. นาย คมศักดิ์ ชำนาญ
 4. นาย ชิติภัทร บุญคุณ
 1. นางแพรวพรรณ เรืองเดช
 1. นายจรัสพงศ์ มาลีวรรณ
 2. นางสาวจันทร์จิรา ขุนวงศ์
 3. นายวิวรรธน์ เงาประเวศ
 4. นายบรูณ์ทิพัฒน์ เจริญลีฬหา
 5. นายเอกศักดิ์ แก้วได้ศรี
 6. นายภานพ วัชรพงษ์
 7. นายคณิน วงศ์ใหญ่
 8. นางสาวภรกฤฒิ อ่อนแช่ม
 9. นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ
 10. นายจิรพงษ์ บุรีธาร
 11. นายเนวิน คุณล้าน
 12. นายกฤชธนัฐ พจนพิมล
 13. นายวีระชัย วิชกรรม
 14. นายสายันต์ รอดประเสริฐ
 15. นายธนกฤต แสนจิตร์
 16. นายก้องเกียรติ ปาฝาง
 17. นางสาวพรสถิตย์ จันทร
 18. นายสุทิพย์ ทิพย์สุราษฎร์
 19. นายรณจักร สิงห์ศรีกาญจน์
 20. นายสุทธสิทธิ์ เกิมขุนทด
 21. นายธนากรณ์ เหมมะลา
 22. นายวสันต์ สมบัติไทย
 23. นายเชาวน์วัศ ดวงรัศมี
 24. นายสถิตย์ แก้วก่า
 25. นายสุชาติ ม่วงศรีจันทร์
 26. นายอิทธิพล กูลภัทรนิรันดร์
 27. นายวิศวัสต์ วศิทธภาภัทร
 28. นายไพบูลย์ ป้องเศร้า
 29. นางสาวประไพศรี ประเสริฐแก้ว
 30. นายฐานะ ด่านวรนันท์
 31. นางสาวปุณยวีร์ สมบูรณ์เลิศศิริ
 32. นายสราวุธ ภาคีโพธิ์
 33. นางสาวกรรณิกา นาคีสถิตย์
 34. นางสาวพรนิภา โสฬสมงคล
 35. นางสาวกนกวรรณ ฉิ่นไพศาล
 36. นางสิวิชย์ญา สินวิรัชพงษ์
 37. นายอุกฤษฏ์ เลาหประสิทธิ์
 38. นายบรรจง ยอดคำ
 39. นางสาวดารุณี เจริญนำ
 40. นายสุรพศพงษ์ ตุลารักษ์นิยม
 41. นางสาวอรนุช หวังสุข
 42. นายพรชัย นาวินณฤดม
 43. นายณัฐดนัย วัยวุฒิเกียรติ
 44. นายนัฐการ แก้วฤาชัย
 45. นายสุทธิพล คีรีวัฒนชัย
 46. ว่าที่ ร.ต.วัชรากร วรรณานิภายน
 47. นายอาวุธ พุทธราช
 48. นางสาวอรรัชช์ พันธ์แซง
 49. นางขวัญธิศรา บำรุงผล
 50. นางสาวกนกพร พรพงษ์กุล
situs togel dan slot terpercaya RTP Live slot yang lagi gacor prediksi lakutoto situs togel dan slot terpercaya rtp live slot prediksi jitu togel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto bo togel agen slot online terpercaya situs togel aman sdtoto situs togel resmi agen slot online terpercaya bo togel resmi terpercaya bandar togel terpercaya situs togel aman slot online terpercaya situs slot online yang lagi gacor agen togel situs agen togel bandar togel terpercaya bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel agen toto togel agen togel bandar togel hadiah 4d 10 juta 10 situs togel terpercaya bandar togel bandar togel bandar togel slot gacor agen togel slot online bandar togel bandar togel bandar togel bandar togel slot online gacor bandar togel bandar togel terpercaya agen togel bandar togel resmi bo togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta slot gacor deposit gopay bandar togel bandar togel bo togel agen togel bandar togel situs togel agen togel agen togel terpercaya bo togel toto togel situs togel terpercaya bo togel bandar togel agen togel bandar togel situs togel bandar togel bo togel bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel agen togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel resmi bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel situs slot online gacor slot online gacor terpercaya bo togel terpercaya bo slot gacor bo togel terpercaya Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta terpercaya bandar togel terpercaya situs togell terpercaya situs togel terpercaya bo togel terpercaya bo togel resmi agen togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel bandar togel togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel bandar togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel terpercaya agen togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot online deposit 5000 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel agen togel terpercaya bo togel terpercaya toto slot situs togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bo togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya toto togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs bandar togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel situs bandar togel terpercaya 5 daftar bandar togel terpercaya bo togel terbesar dia asia bo togel terpercaya slot online yang lagi gacor bo togel terpercaya BO Togel Terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya slot online gacor bbo togel terbesar di asia bo togel deposit dana situs togel terpercaya slot kamboja bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel hadiah terbesar situs bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bo togel terbesar di asia bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya toto online bandar togel bonus new member bandar togel bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel situs bandar togel bandar togel bandar togel situs toto togel agen togel terpercaya agen togel terpercaya agen togel situs togel bandar togel hadiah 4d 10 juta bo togel terpercaya situs agen togel situs agen bandar togel bandar togel bo togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel online terbesar 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot server thailand toto togel situs toto situs togel terpercaya bandar togel toto togel situs togel situs toto bandar togel situs togel agen togel terpercaya toto togel situs togel situs togel agen togel slot online situs togel terpercaya slot kamboja bo togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel bandar togel bo togel situs togel terpercaya toto slot bo togel bandar togel terpercaya situs togel terpercaya toto togel toto togel toto slot situs togel toto online toto online toto togel bandar togel terpercaya link slot gacor