สมัครสมาชิกสมาคม

ประเภทของสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง 4 ประเภท

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เชิญเข้าเป็นสมาชิก และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ
 2. สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 3. สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สิน  ในฐานะบุคคลธรรมดา และรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 4. สมาชิกสมทบได้แก่ ผู้สนใจโดยทั่วไป

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิกสมาคมรายปี

1. ค่าลงทะเบียน (เฉพาะครั้งแรก)
2. ค่าบำรุงสมาชิก ประเภทสามัญ ปีละ 
3. ค่าบำรุงสมาชิก  ประเภทวิสามัญ 
4. ค่าบำรุงสมาชิก ประเภทสมทบ ปีละ 

2,500      บาท
10,000   บาท
1,500      บาท
1,000      บาท

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1.  กรุณากรอกรายละเอียด ในเอกสารสมัครสมาชิก พร้อมกับส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกมายังสมาคมฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1550 อาคาร ธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กทม. 10400

 1.  เมื่อทางสมาคมฯได้รับเอกสารการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 
 2.  แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม ถ้าได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สิทธิประโยชน์

 1. เอกสารสมัครสมาชิก
 2. รูปถ่ายตัวแทนขนาด 2” จำนวน 2 รูป (ตัวแทน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ตัวแทน / รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / กรรมการผู้มีอำนาจ / รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือรับรองบริษัท / รับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานการสมัครสมาชิก

 1. เอกสารสมัครสมาชิก
 2. รูปถ่ายตัวแทนขนาด 2” จำนวน 2 รูป (ตัวแทน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ตัวแทน / รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / กรรมการผู้มีอำนาจ / รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือรับรองบริษัท / รับรองสำเนาถูกต้อง